Close
Populære søkNyheterVeskerBelterTilbehørBestselgereOutlet

Produksjon

Hos Saddler streber vi etter at vår produksjon skal være så bærekraftig som mulig, med minimal miljøpåvirkning gjennom hele produksjonskjeden.

Ansvarlig produksjon

På Saddler strävar vi efter att vår produktion ska vara så hållbar som möjligt, med minimal miljöpåverkan genom hela tillverkningskedjan. Vi säkerställer att våra produkter är fria från begränsade ämnen och att alla som arbetar med oss erbjuds goda arbetsförhållanden. Vi är stolta över vårt engagemang i Amfori/Business Social Compliance Initiative, som har vart vårt fokus sedan 2006, ett ledande system för hantering av leverantörskedjan. Amfori/BSCI främja socialt ansvar och förbättringar i de fabriker och farmar som ingår i deras globala leverantörskedjor. Systemet implementerar de principiella internationella arbetsstandarderna som skyddar arbetstagares rättigheter, såsom Internationella arbetsorganisationens konventioner och deklarationer. Förenta nationernas vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt riktlinjer för multinationella företag från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Denna uppförandekod är ramverket när det gäller social efterlevnad. Våra leverantörer i Indien är certifierade enligt SA8000, vilket garanterar goda arbetsförhållanden och välbefinnande för arbetstagarna.

Transporter

Vi sikrer at våre produkter er frie fra begrensede stoffer og at alle som jobber med oss tilbys gode arbeidsforhold. Vi er stolte av vårt engasjement i Amfori/Business Social Compliance Initiative, som har vært vårt fokus siden 2006, et ledende system for håndtering av leverandørkjeden. Amfori/BSCI fremmer sosialt ansvar og forbedringer i fabrikkene og gårdene som inngår i deres globale leverandørkjeder. Systemet implementerer de grunnleggende internasjonale arbeidsstandardene som beskytter arbeidstakeres rettigheter, som Den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjoner og erklæringer. FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter samt retningslinjer for multinasjonale selskaper fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Denne atferdskoden er rammen når det gjelder sosial etterlevelse. Våre leverandører i India er sertifisert i henhold til SA8000, noe som garanterer gode arbeidsforhold og velvære for arbeidstakerne.